Piyasadan haberler

ALFAS… Ticari merkezi Ankara İlinde bulunan, ADA GES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin hisselerinin tamamının Şirket tarafından 93.231.510,36 TL bedelle satın alınmasına, karar verilmiştir.

Piyasadan haberler
Yayınlama: 12.09.2023
4
A+
A-

ALFAS… Ticari merkezi Ankara İlinde bulunan, ADA GES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin hisselerinin tamamının Şirket tarafından 93.231.510,36 TL bedelle satın alınmasına, karar verilmiştir. ADA GES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 4 farklı güneş enerji santrali bulundurmakta olup, bu santrallerin toplam 4.303,02 kWp elektrik gücü bulunmaktadır. Şirket'in başka faaliyeti bulunmamaktadır. Devralma işlemi 11.09.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu santrallerden yaklaşık 6.5 milyon kWh/yıl üretim beklenmekte olup, güncel kur ile yıllık net kara 18.5 milyon Türk Lirası katkı sağlaması beklenmektedir.

ANELE… Bağlı ortaklıklarından AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile TAIS OG ve STM İş ortaklığı arasında MİLGEM Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemilerin Tedariki Projesi kapsamında gemi elektrik sistemi tedarikine ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam tutarı 9.067.959 Euro olup, gemiler yurt içinde inşa edilecektir. Proje kapsamı gemilere ait işlemlerin 2023-2027 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.

AKGRT…

ECILC… İş ortaklığı Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. (“Eczacıbaşı Monrol”)'nin 11 Eylül 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Eczacıbaşı Monrol'ün hali hazırda üreticisi olduğu, taşıyıcı radyoaktif molekül içermeyen (non-carrier added “n.c.a”) Lu 177(*) ürününde artan global talep doğrultusunda, üretim kapasitesinin kademeli olarak devreye alınarak 2026 yılında tamamlanacak şekilde artırılması amacıyla, yaklaşık 35.000.000 (otuzbeşmilyon) Avro tutarında yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.

EUPWR… Şirket, Portekiz'de yerleşik bir firmadan ‘Muhtelif sayıda ve özellikte Sac Köşk, Alçak Gerilim Pano, Modüler Hücre ve Dağıtım Transformatörü' alımı konusunda sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli 3.618.000, -USD'dir. (Üçmilyonaltıyüzonsekizbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 97.215.660, -TL)

IZENR… IZMDC… Şirketin halka arzı kapsamında açıklanan İzahname ve fon kullanım raporunda; Manisa ili Salihli İlçesinde 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine enerji üretim kaynaklarını çeşitlendirmek adına kullanımı tüm dünyada hızla artan GES (güneş enerjisi elektrik santrali) yatırımı yapılmakta olduğu ve bu kapsamda devam eden 24,1 MWe kurulu gücünde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımı için gerekli yasal izinlerin alınarak 24,1 MWe GES yatırımı kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Vergi indirimi ( %70, YKO %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi (6 Yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacak olan 21.06.2023 tarihli555185sayılı361.115.128,00TLtutarlıve3yılsüreliYatırımTeşvikBelgesialındığıve yineaçıklananİzahname ve fon kullanım raporunda; aynı arazi üzerinde 24,1 MWe kurulu gücüne ilave olarak 51 MWe kurulu güç ilave yatırımı için kapasite iznine ilişkin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çağrı mektubu onayı verildiği ve bağlantı anlaşması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı belirtilmişti.

Gelinen aşamada T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından söz konusu bağlantı anlaşması 11.09.2023 tarih ve E-78754540-104.01.06-2036518 sayılı yazı ile bugün onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

KARYE… 09.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketin bağlı ortaklığı Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 4 proje için 200 MW Depolamalı GES kapasitesi ile ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Yapılan başvuru kapsamında EPDK tarafından, depolamalı GES kapasiteli ön lisans başvurumuza TEİAŞ kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamamıştır.

KGYO… Şirket İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde geliştirmekte olduğu Liberte Projesi ile ilgili olarak 11.09.2023 tarihinde alıcı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. 155.42 m2 satılabilir alana denk gelen bağımsız bölümün KDV Dahil 16.500.000 TL bedel karşılığında satışı vaad edilmiştir.

TNZTP… Sat-Kirala-Geri Al yöntemi ile yapılacak olan Finansal Kiralama İşlemi kapsamında Şirketimizin maliki bulunduğu İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 15 Pafta, 67 Ada, 34 Parselde tapuya kayıtlı “hastane binası” niteliğindeki brüt 15.652 m2 ana taşınmazın mülkiyetinin tüm takyidatları ile birlikte toplam 450.000.000- TL (Katma Değer Kanunu'nun 17/4-y maddesi gereğince KDV'den istisnadır) bedel karşılığında Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye satılmasına,

Şirket ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi akdedilmesine,
Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında Şirketimiz tarafından söz konusu taşınmazın Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'den toplam 34 ay vadeli olmak üzere; ilk 3 ay anapara ve kar payı ödemesiz, sonraki 5 ay sadece kar payı ödemeli, geriye kalan 26 ay ise ana para ve kar payı ödemeli olacak şekilde 34 ay taksitli olarak kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde taşınmazın mülkiyetinin geri alınmasına, karar verilmiştir.

OYAKC… Şirketin OYAK Denizli Çİmento A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında

Aynı sektörde faaliyet gösteren Şirketimiz ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin birleşmesinin, ekonomik, işletmesel, operasyonel avantajları ile oluşturacağı sinerji ve birleşme sonrası ortaya çıkacak şirket büyüklüğünün yaratacağı olanaklar ve tüm pay sahiplerine sağlayacağı faydalar değerlendirilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf devralan şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.3) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimizin OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralmak suretiyle birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda hem devralan sıfatıyla Şirketimizin ve hem de devrolunan sıfatıyla OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ‘nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30.06.2023 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına, karar verilmiştir. 11 Eylül 2023 tarihi itibariyle SPK'ya başvurulmuştur.

Kaynak A1 Capital


EKONOMİ GÜNDEMİ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.