2023 TEMMUZ AYINA AİT KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ HABER BÜLTENİ

2023 TEMMUZ AYINA AİT KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ HABER BÜLTENİ
Yayınlama: 04.09.2023
4
A+
A-

2023’ün ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 azaldı.

2023’ün ilk 7 ayında, 2022’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı %1,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,4 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %71,5 artmıştır.
2023’ün ilk 7 ayında, 2022’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı %0,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %23,8 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %3,9 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %11,7 artış oldu.

Temmuz 2023’te, Temmuz 2022’ye göre kurulan şirket sayısı %11,7 kurulan kooperatif sayısı %133,1 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %19,7 azalmıştır.
Temmuz 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %30,3 kapanan kooperatif sayısı %17,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %86,5 artış olmuştur.

Temmuz 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %24,2 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %1,1 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %24,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,6 artmıştır.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %10,7 kapanan kooperatif sayısı %25,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,8 artış gerçekleşmiştir.

2023 Temmuz Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

TEMMUZ 2023
HAZİRAN

 2023
Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)
TEMMUZ 2022
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)
OCAK- TEMMUZ

  (7 Aylık)

2022
2023
Değişim       (%)

Kurulan*
Şirket
9.326
9.429
-1,1
8.346
11,7
74.367
73.001
-1,8

Kooperatif
282
227
24,2
121
133,1
1.006
1.725
71,5

Ger.Kişi Tic.İşl.
1.281
1.261
1,6
1.596
-19,7
14.275
11.932
-16,4

Tasfiye
Şirket
2.624
2.339
12,2
1.308
100,6
11.599
14.529
25,3

Kooperatif
152
110
38,2
135
12,6
606
522
-13,9

Kapanan**
Şirket
2.067
1.867
10,7
1.586
30,3
11.547
11.559
0,1

Kooperatif
89
71
25,4
76
17,1
467
449
-3,9

Ger.Kişi Tic.İşl.
2.546
2.430
4,8
1.365
86,5
12.682
15.697
23,8

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. Temmuz  2023’de 133 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır. Ocak-Temmuz döneminde 4.156 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

* * Tasfiye süresi, 4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Kanun ile altı aydan üç aya düşmüştür. Kapanan ve tasfiye edilen şirket sayılarındaki artışlar bu kanun değişikliğinden kaynaklanmaktadır.

Temmuz 2023’te Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Temmuz 2023’te kurulan toplam 9.608 şirket ve kooperatifin %85,2’si limited şirket, %11,8’i anonim şirket, %2,9’u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,7’si İstanbul, %11,2’si Ankara, %6,5’i İzmir’de kurulmuştur.
Bu ay Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 

Temmuz 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %28,1 oranında arttı.

 

2023 yılında toplam 74.726 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 64.270 limited şirket, toplam sermayenin %74,3’ünü, 8.721 anonim şirket ise %25,7’sini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %28,1 oranında artmıştır.

2023 Temmuz Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri
Genel Toplam

Anonim
Kollektif
Komandit
Limited
Kooperatif

MAYIS

 2023
Sayı
1.189
3

8.848
296
10.336

Sermaye (TL)
2.668.962.383
270.000

11.510.545.651

14.179.778.034

HAZİRAN 2023
Sayı
1.026

8.403
227
9.656

Sermaye (TL)
2.821.865.335

10.523.837.250

13.345.702.585

TEMMUZ 2023
Sayı
1.137
1

8.188
282
9.608

Sermaye (TL)
5.424.057.900
50.000

11.677.558.600

17.101.666.500

2023 TOPLAM
Sayı
8.721
10
 
64.270
1.725
74.726

Sermaye (TL)
26.416.633.768
2.410.000
 
76.349.490.326
 
102.768.534.094

 

Temmuz 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.181’i ticaret, 1.381’i inşaat ve 1.347’si imalat sektöründe kurulmuştur. 469 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Temmuz 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.181’i ticaret, 1.381’i inşaat ve 1.347’si imalat sektöründe kurulmuştur. Temmuz 2023’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 469’u inşaat, 429’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 117’si imalat sektöründedir.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 717’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 284’ü imalat, 251’i inşaat sektöründedir.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.150’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 395’i inşaat,  264’ü imalat sektöründedir.

Temmuz 2023’te kurulan 282 Kooperatifin 197’si Konut Yapı Kooperatifidir.

Temmuz 2023’te kurulan 282 Kooperatifin 197’si Konut Yapı Kooperatifi 48’i İşletme Kooperatifi, 11’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 

 Temmuz 2023’te 975 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Temmuz 2023’te kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 585’i Türkiye, 54’ü İran, 36’sı Rusya Federasyonu ortaklı olarak kurulmuştur.
Kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 104’ü anonim, 871’i limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 1.023’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 349’u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 348’i Gayrimenkul acenteleri faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %67,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

Anonim
Limited
Genel Toplam

MAYIS 2023

 
Sayı
123
838
961

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)
240.768.834
670.855.000
911.623.834

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)
194.305.376
560.121.825
754.427.201

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)
80,7
83,5
82,8

HAZİRAN 2023
Sayı
103
847
950

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)
770.332.000
892.428.325
1.662.760.325

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)
722.270.872
786.428.200
1.508.699.072

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)
93,8
88,1
90,7

TEMMUZ 2023
Sayı
104
871
975

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)
1.904.185.356
1.154.970.000
3.059.155.356

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)
67.187.447
900.316.975
967.504.422

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)
3,5
78,0
31,6

 
Sayı
821
6.827
7.648

TOPLAM
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)
3.680.201.938
6.432.379.400
10.112.581.338

 
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)
1.599.679.924
5.186.683.500
6.786.363.424

 
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)
43,5
80,6
67,1

 

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

                    Anonim, Limited, Kooperatif, Komandit, Kollektif  Şirket  toplamları

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

 

Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 22 Eylül 2023’tür.

Kaynak: SANAYİ HABER AJANSI

SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.